Lidmaatschap

lidmaatschapDe procedure tot het verkrijgen van het lidmaatschap der vereniging verloopt als volgt:

Na aanmelding bij het bestuur krijgt men het aanmeldingsformulier, een eigenverklaring en een aanvraagformulier voor een VOG. Als men dit in orde heeft en alles is ingevuld, dan dient u dit tezamen met 1 pasfoto in te leveren bij de secretaris van de vereniging, die u dan zo spoedig mogelijk zal oproepen voor de eerste veiligheidstrainingen onder begeleiding van een gekwalificeerde trainer. Vanaf dat moment bent u aspirant. Na zes maanden gaat de aspirant-status – na wederzijds genoegen – over in het definitieve lidmaatschap.
Schutters van andere schietsportverenigingen, die – bijvoorbeeld door verhuizing – in de regio zijn komen wonen e.d. kunnen zonder meer op de gebruikelijke condities lid van onze vereniging worden.

Contributie
De jaarcontributie is vastgesteld op € 235,-- per jaar.
Voor nieuwe leden/ aspirant-leden komt daarboven nog € 60,-- administratiekosten.

Is men eenmaal ingeschreven als lid en heeft men aan zijn financiële verplichtingen voldaan, dan ontvangt men lidmaatschapskaart, schietregister en (wat later) de KNSA schietlicentie; tevens is men dan via de vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. Het maandelijks door de K.N.S.A. uitgegeven blad “Schietsport” ontvangt men dan thuis, dan wel toegang tot de digitale versie ervan.
Voor 65-plussers bestaat een contributiekorting.