Meer geschiedenis en wetenswaardigheden

vrijheid-transDe vereniging werd opgericht op 20 januari 1958. Aanvankelijk werd geschoten in de bedrijfskantine van de DURISOL–fabriek te Leiderdorp, welwillend ter beschikking gesteld door de directeur van dit bedrijf. Geschoten werd op 12–meter–baantjes die voor de schietoefeningen opgetuigd, en daarna wederom moesten worden afgebroken.

Na enige tijd werd door het toenmalige bestuur uitgezien naar een meer permanente accommodatie en zo kon enkele jaren later van de gemeente Leiderdorp de zolder boven de openbare lagere school aan de Kom van Aai- weg worden gehuurd, alwaar een zestal 12–meter banen in gebruik werd gesteld, geschikt voor het schieten met klein kaliber geweer en later klein kaliber pistool.
In het begin werd aldaar slechts eenmaal per week geschoten, doch door het stijgende ledental ontstond de noodzaak dit tot 3 schietavonden per week uit te breiden. Door het al maar groter wordend ledenbestand, waardoor de vereniging een wachtlijst moest instellen en het feit dat er meer en meer belangstelling kwam voor het schieten met grotere kalibers dan .22LR, werd op de algemene ledenvergadering van 1978 de mening der leden gevraagd tot het realiseren van een geheel eigen accommodatie.
Aangezien het bestuur door de leden gemachtigd werd stappen dienaangaande te nemen, kon in september 1979 de eerste paal in het Sportpark “De Bloemerd” worden geslagen.

Dit verhaal zou vele pagina’s gaan beslaan als we alle problemen die het “eerste- paalslaan” vooraf gingen aan dit papier zouden toevertrouwen. Belangrijk was dat niets de bouw van een geheel eigen gebouw meer in de weg stond. 

Eindelijk was het dan zover. Op 1 april 1980 werd de schietaccommodatie in gebruik genomen. Veel op het totaal der bouwkosten kon worden bespaard door de inzet van een aantal schutters die nu eens niet het geweer, doch kruiwagen, hamer etc. hanteerden. Op de algemene ledenvergadering van 1989 werd besloten tot uitbreiding van deze accommodatie met een tiental vijftig–meterbanen. Gereedgekomen in augustus 1990 zijn deze banen — behalve voor de tot dusver toegestane disciplines — eveneens geschikt voor het schieten met groot- kalibergeweer.

De vereniging is Koninklijk erkend, terwijl vanwege de Minister van Defensie medewerking wordt verleend in de vorm van toewijzing van GKG–geweren en munitie + toestemming tot medegebruik van militaire schietbanen. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Op 13 december 2007 is de vereniging door de KNSA gecertificeerd (kroontje) aangezien zij voldeed aan de door de KNSA gestelde kwaliteitsnormen.

Tenslotte de naamgeving.
In Nederland zijn vele schietsportverenigingen met de naam “DE VRIJHEID”. Deze verenigingen zijn als schietsportverenigingen voortgekomen uit de organisatie “Steun Wettig Gezag” welke na de Tweede Wereldoorlog als een soort burgerwacht was opgericht. Toen de organisatie “Steun Wettig Gezag” werd opgeheven, ontstonden plaatselijke Schietsportvereniging “de Vrijheid Leiderdorp” schietverenigingen, die zich onder de naam “DE VRIJHEID” tot een overkoepelende bond verenigden. Toen de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie eenmaal was opgericht, gingen de verenigingen naar deze associatie over.