Vereniging open per 1 juli 2020

Door de ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus, de maatregelen van het kabinet en de richtlijnen van het RIVM:

  • De Vrijheid gaat (onder voorwaarden) open per 1 juli 2020
  • De voorwaarden waaronder leden weer kunnen komen schieten staan op het ledendeel van deze website.

 

Lidmaatschap

De procedure tot het verkrijgen van het lidmaatschap der vereniging verloopt als volgt:

Na aanmelding bij het bestuur krijgt men het aanmeldingsformulier, een eigenverklaring en een aanvraagformulier voor een VOG. Als men dit in orde heeft en alles is ingevuld, dan dient u dit tezamen met 1 pasfoto in te leveren bij de secretaris van de vereniging, die u dan zo spoedig mogelijk zal oproepen voor de eerste veiligheidstrainingen onder begeleiding van een gekwalificeerde trainer. Vanaf dat moment bent u aspirant. Na zes maanden gaat de aspirant-status – na wederzijds genoegen – over in het definitieve lidmaatschap.
Schutters van andere schietsportverenigingen, die – bijvoorbeeld door verhuizing – in de regio zijn komen wonen e.d. kunnen zonder meer op de gebruikelijke condities lid van onze vereniging worden.

Contributie
De jaarcontributie is vastgesteld op € 235,-- per jaar.
Voor nieuwe leden/ aspirant-leden komt daarboven nog € 60,-- administratiekosten.

Is men eenmaal ingeschreven als lid en heeft men aan zijn financiële verplichtingen voldaan, dan ontvangt men lidmaatschapskaart, schietregister en (wat later) de KNSA schietlicentie; tevens is men dan via de vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie. Het maandelijks door de K.N.S.A. uitgegeven blad “Schietsport” ontvangt men dan thuis.
Voor 65-plussers én gezinsleden bestaat een contributiekorting.